لیست و سرفصل دروس رشته های دانشگاه

دانشکده حقوق- الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
حقوق   دانلود ............
فقه و مبانی حقوق اسلامی ............ دانلود ............

 

دانشکده علوم انسانی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
آموزش زبان انگلیسی
دانلود دانلود دانلود
حسابداری دانلود  دانلود دانلود
علوم ورزشی
دانلود  دانلود دانلود
 گردشگری دانلود دانلود دانلود
 مدیریت بازرگانی
دانلود  دانلود دانلود
مدیریت صنعتی
دانلود دانلود دانلود
مدیریت مالی دانلود دانلود دانلود

 

 

دانشکده فنی و مهندسی

کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
برنامه ترمیک
مهندسی پزشکی
 ............ دانلود  ............
مهندسی ساخت و تولید
دانلود  دانلود دانلود
مهندسی صنایع
دانلود  دانلود دانلود
 مهندسی مکانیک
دانلود
دانلود دانلود
مهندسی هوافضا
دانلود  دانلود دانلود

 

 

 

دانشکده مهندسی برق

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

عنوان رشته سرفصل دروس
لیست دروس
مهندسی برق -افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
دانلود دانلود
مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
دانلود دانلود
مهندسی برق - برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
دانلود دانلود
مهندسی برق -سامانه های برقی حمل و نقل
دانلود دانلود
مهندسی برق -سیستم های الکترونیک دیجیتال
دانلود دانلود
مهندسی برق -سیستم های قدرت
دانلود دانلود
مهندسی برق -شبکه های مخابراتی
دانلود دانلود
مهندسی برق -کنترل دانلود دانلود
مهندسی برق -مخابرات امن و رمزگذاری
دانلود دانلود
مهندسی برق -مخابرات سیستم
دانلود دانلود
مهندسی برق -مخابرات میدان و موج
دانلود دانلود
مهندسی برق -مخابرات نوری
دانلود دانلود
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
دانلود دانلود

 

 

دانشکده مهندسی عمران

 

دکترای تخصصی

 

عنوان رشته لیست دروس
سرفصل دروس
مهندسی عمران- سازه
 دانلود دانلود
مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
 دانلود دانلود
مهندسی عمران- زلزله
 دانلود دانلود
مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانلود دانلود

 


news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa