اخبار و اطلاعیه ها

طی حکم ریاست محترم دانشگاه، خانم دکتر مریم مقیمیان به عنوان مدیر پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی منصوب شدند. دکتر مهران مجلسی طی این حکم با آرزوی موفقیت برای خانم دکتر مقیمیان توفیقات روزافزون ایشان و  پیشرفت روز افزون انقلاب اسلامی و دانشگاه را از خداوند منان خواستار شدند.

طی حکم ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر مسعود زمانی  به عنوان مدیرگروه مقطع کارشناسی حقوق منصوب شدند. دکتر مهران مجلسی طی این حکم با آرزوی موفقیت برای آقای دکتر زمانی توفیقات روزافزون ایشان و  پیشرفت روز افزون انقلاب اسلامی و دانشگاه را از خداوند منان خواستار شدند.

طی حکم ریاست محترم دانشگاه، آقای مهدی جلیلیان  به عنوان مدیر پژوهشی دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی  منصوب شدند. دکتر مهران مجلسی طی این حکم با آرزوی موفقیت برای آقای جلیلیان توفیقات روزافزون ایشان و  پیشرفت روز افزون انقلاب اسلامی و دانشگاه را از خداوند منان خواستار شدند.

طی حکم ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر کامران توکل  به عنوان سرپرست بیمارستان اصفهان منصوب شدند. دکتر مهران مجلسی طی این حکم با آرزوی موفقیت برای آقای دکتر توکل توفیقات روزافزون ایشان و  پیشرفت روز افزون انقلاب اسلامی و دانشگاه را از خداوند منان خواستار شدند.

طی حکم ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر سیدحبیب سیف زاده  به عنوان مدیر پژوهشی دانشکده کامپیوتر منصوب شدند. دکتر مهران مجلسی طی این حکم با آرزوی موفقیت برای آقای دکتر سیف زاده توفیقات روزافزون ایشان و  پیشرفت روز افزون انقلاب اسلامی و دانشگاه را از خداوند منان خواستار شدند.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa
 
صفحه اصلی اطلاعیه ها احکام و انتصابات