پایگاه های اطلاعاتی کتابشناختی

ردیف نام پایگاه  آدرس وب سایت
1  پایگاه اطلاعاتی تامسون رویترز  ISI  مشاهده وب سایت
2 پایگاه اطلاعاتی Scopus  مشاهده وب سایت
3 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)   مشاهده وب سایت
4 پایگاه اطلاعاتی PubMed  مشاهده وب سایت
5 پایگاهاطلاعاتی Springer مشاهده وب سایت
6 پایگاه اطلاعاتی Wiley مشاهده وب سایت
 7 پایگاه اطلاعاتی Sciencedirect مشاهده وب سایت
 8  پایگاهاطلاعاتی CABI   مشاهده وب سایت
9 پایگاه اطلاعاتی EBSCO مشاهده وب سایت
10 پایگاه اطلاعاتی OVID مشاهده وب سایت
11 پایگاهاطلاعاتی Clinicalkey مشاهده وب سایت
12 پایگاهاطلاعاتی Wolters Kluwer مشاهده وب سایت
13 پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) مشاهده وب سایت
14 پایگاهاطلاعات نشریات کشور  (Magiran)
مشاهده وب سایت
15 پایگاه اطلاعاتی سیولیکا (CIVILICA) مشاهده وب سایت
16 -پایگاهاطلاعاتی Chemical Abstracts مشاهده وب سایت
پایگاه اطلاعاتی IEEE مشاهده وب سایت
news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa