طراحی و اجرای یک دستگاه آسانسور در دانشکده فنی و مهندسی (اتمام زمان)

دانلود فرمهای مشخصات فنی و قیمت گذاری

شماره تلفن های تماس:

۰۳۱-۴۲۲۹۲۰۱۶ -۰۹۱۳۱۳۱۴۳۸۰ : مهندس صالحی

۰۳۱-۴۲۲۹۲۰۴۵ -۰۹۱۳۱۰۲۲۲۳۸ : مهندس پولادچنگ

آخرین مهلت تحویل فرم ها: ۹۷/۱۱/۸

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa