رشته های بدون آزمون کارشناسی پیوسته وناپیوسته بهمن ماه ۹۶

ليست رشته های مقطع كارشناسی پيوسته كه در بهمن ماه 1396 پذيرش بدون آزمون دارند

 

ردیف رشته- گرایش
مقطع کد رشته در سایت مرکز آزمون
1
 مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته 60205
2
 فیزیک کارشناسی پیوسته  30201
3  مهندسی هسته ای  کارشناسی پیوسته 41202
4
 مهندسی اپتیک و لیزر  کارشناسی پیوسته 30228
5  علوم کامپیوتر  کارشناسی پیوسته 41018
6  مهندسی رباتیک  کارشناسی پیوسته 41016
7
 مهندسی مواد و متالورژی  کارشناسی پیوسته 40720
8  معماری داخلی  کارشناسی پیوسته 60220
9  مهندسی هوافضا  کارشناسی پیوسته 41106
10  مهندسی خط و سازه های ریلی  کارشناسی پیوسته 40324
11  علوم ورزشی  کارشناسی پیوسته 21475
12  فقه و مبانی حقوق اسلامی  کارشناسی پیوسته 20454
13  مدیریت صنعتی  کارشناسی پیوسته 21211
14  زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی پیوسته 20101
15 آموزش زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی پیوسته 20124
16  تاریخ  کارشناسی پیوسته 21103
17  جغرافیا  کارشناسی پیوسته 21517
18  فلسفه و حکمت اسلامی  کارشناسی پیوسته 20410
19  جهانگردی  کارشناسی پیوسته 21580
20  مدیریت مالی  کارشناسی پیوسته 21245
21  مرمت بناهای تاریخی  کارشناسی پیوسته 60142
22  نقاشی  کارشناسی پیوسته 60111
23  ارتباط تصویری  کارشناسی پیوسته 60140
24  طراحی پارچه  کارشناسی پیوسته 60145
25  فرش  کارشناسی پیوسته 60124
26  طراحی صنعتی  کارشناسی پیوسته 60102
27  طراحی لباس  کارشناسی پیوسته 60148
28  طراحی پارچه و لباس- طراحی بافت پارچه  کارشناسی پیوسته 60129
29 طراحی پارچه و لباس- طراحی چاپ پارچه   کارشناسی پیوسته 60130
30 طراحی پارچه و لباس- طراحی لباس  کارشناسی پیوسته 60128

 


 

ليست رشته های مقطع كارشناسی ناپيوسته كه در بهمن ماه 1396 پذيرش بدون آزمون دارند

 

ردیف رشته- گرایش
مقطع کد رشته در سایت مرکز آزمون
1
آموزش دینی و عربی  کارشناسی ناپیوسته 20422
2
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته  20312
3 آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته  20627
4
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی  کارشناسی ناپیوسته 21413
5  معماری کارشناسی ناپیوسته  60206
6  مهندسی اجرایی عمران  کارشناسی ناپیوسته 70402
7
 مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته  40134
8  مهندسی تکنولوژی برق قدرت کارشناسی ناپیوسته  40143
9  مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی ناپیوسته  40658
10  مهندسی تکنولوژی جوشکاری  کارشناسی ناپیوسته 40662
11  مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید کارشناسی ناپیوسته  40661
12  مهندسی تکنولوژی کنترل - ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته  40137
13  مهندسی تکنولوژی متالورژی - ذوب فلزات کارشناسی ناپیوسته  40734
14  مهندسی تکنولوژی مخابرات - انتقال  کارشناسی ناپیوسته 40138
15  مهندسی تکنولوژی مخابرات- سوییچ های شبکه ثابت  کارشناسی ناپیوسته 40141
16  مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته  40657
17  مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر  کارشناسی ناپیوسته 41013
news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa