تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی۹۷-۹۶

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی۹7-۹6

انتخاب واحد ﺷﻨﺒـﻪ 7 بهمن تا پنج شنبه 12 بهمن ماه ۱۳۹6
شروع کلاس ها شنبه 14 بهمن ماه ۱۳۹6
حذف و اضافه ﺷﻨﺒـﻪ 28 بهمن ﺗﺎ پنج شنبه 3 اسفندماه ۱۳۹6
زمان برگزاری امتحانات میان ترم ﺷﻨﺒـﻪ 1 اردیبهشت تا ﭘﻨـﺞ ﺷﻨﺒـﻪ 13 اردیبهشت ماه ۱۳۹7
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ﺷﻨﺒـﻪ 19 خرداد ﺗﺎ ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 24 خردادماه ۱۳۹7
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 24  خرداد ﻣﺎه ۱۳۹7
زمان امتحانات یکشنبه 27 خرداد تا پنج شنبه 7 تیرماه ۱۳۹7

نوشتن دیدگاه

زبان نگارش فارسی- توهین و افترا قابل پیگیری.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa