درباره مرکز علم سنجی

علم سنجی یکی از رایج ترین روشهای ارزیابی فعالیت‌های علمی می‌باشد. انتشار مداوم شاخص‌های علم سنجی که توصیف کننده پژوهش در اجتماعات مختلف علمی است می‌تواند عنصری مفید و کارآمد برای مدیریت تحقیق و سیاستگذاری و چگونگی تخصیص بودجه و امکانات در علوم باشد. در تایید این امر بک عقیده دارد علم سنجی می‌تواند به توازن بودجه و هزینه‌های اقتصادی تا حدی کمک کند و از این طریق کارایی تحقیقات را افزایش دهد. در علم سنجي از روش‌هاي آماري براي تعيين معيارهای رشد و توسعه علوم و تأثيرات آن در جوامع مختلف بشری استفاده مي‌شود. بطور کلی علم سنجی را می توان دانش محاسبه و تحلیل علم قلمداد کرد. مركز علم و علم سنجي واحد نجف آباد در سال 1393 راه اندازي شد. اين مركز در راستای پيشبرد اهداف عاليه دانشگاه و ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و کشور تاسيس شده است.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa