سامانه های خدمات الکترونیک دانشجویان

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۹۶-۹۵

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی۹6-۹5

انتخاب واحد دوشنبه 19 تیرماه ﺗﺎ چهارشنبه 21 تیرﻣﺎه ۱۳۹6
شروع کلاس ها ﺷﻨﺒـﻪ 24 تیرﻣﺎه ۱۳۹6
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ﺷﻨﺒـﻪ 28مردادماه ﺗﺎ ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 2شهریورﻣﺎه ۱۳۹6
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 2 شهریورﻣﺎه ۱۳۹6
زمان امتحانات  ﺷﻨﺒـﻪ 4 شهریورﻣﺎه ﺗﺎ پنچ شنبه 9 شهریورﻣﺎه ۱۳۹6

 

نوشتن دیدگاه

زبان نگارش فارسی- توهین و افترا قابل پیگیری.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید