سامانه های خدمات الکترونیک دانشجویان

قابل توجه دانشجویان غیربومی متقاضی خوابگاه ودانشجویان جدیدالورودسال تحصیلی ۹۸-۹۷

خوابگاه های دانشجویی خواهران :

الف : دانشجویان ساکن در سنوات قبل

باتوجه به ضرورت تعمیرات عمرانی و تاسیساتی در مجموعه خوابگاه های عمومی ( حضرت فاطمه(س) و حضرت زینب (س)) ،لذا تا اطلاع ثانوی خوابگاه های مذکورتعطیل می باشد و دانشجویان متقاضی میتوانند با شرایط اعلام شده ذیل در مجموعه خوابگاه های حضرت خدیجه (س)(سوئیت ) ثبت نام نمایند.

* پرداخت کامل شهریه برحسب ظرفیت سوئیت:

1- پرداخت شهريه سوئيت 4نفره مبلغ:   4500000ريال   (خوابگاه حضرت خديجه يك)

2- پرداخت شهريه سوئيت 5نفره مبلغ:   3000000ريال   (طبقات اول خوابگاه حضرت خديجه 2و3)

3- پرداخت شهريه سوئيت 6نفره مبلغ :  2200000ريال   (طبقات دوم خوابگاه خديجه 2و3)

*مهلت پرداخت شهريه خوابگاه وثبت سوئيت ازتاريخ 97/6/07لغايت 97/6/15مي باشد.

تذکر : دانشجويان گرامی بعدازواريزنمودن شهريه کامل خوابگاه بصورت اينترنتي مي توانندجهت انتخاب سويئت خوداقدام نمايند.بديهي است دانشجويان متقاضي سکونت درخوابگاه درصورتي كه درمدت زمان يادشده نسبت به انتخاب سوئيت خوداقدام ننمايندبمنزله انصراف ازخوابگاه تلقي شده وشخص ديگري جايگزين درسوئيت مربوطه معرفي مي گردد.

ب: دانشجويان جديدالورودمتقاضي سکونت در خوابگاه

*دانشجويان جديدالورودپس ازتكميل مراحل ثبت نام دانشگاه ودريافت شماره شناسايي جهت ثبت نام خوابگاه بصورت اينترنتي باكدكاربري ورمزعبورازطريق سامانه اتوماسيون خوابگاه نسبت به واريز مبلغ شهريه ذیل اقدام نمايند.

*پرداخت شهريه سوئيت 6نفره مبلغ :  2200000ريال   (طبقات دوم خوابگاه خديجه 2و3)

*پرداخت ودیعه مبلغ : 500000  ريال تا پایان مدت سکونت در صورت عدم خسارت به خوابگاه تحویل شده

*دانشجويان جديدالورودپس ازثبت نام وواريزشهريه خوابگاه جهت رزروسوئيت بصورت حضوري(بادردست داشتن كپي شناسنامه،كپي كارت ملي ويك قطعه عكس )به اتفاق یکی از والدین محترم مراجعه وياباشماره03142292351تماس حاصل نمايند.

 

خوابگاه های دانشجویی برادران :

باتوجه به اینکه سکونت دانشجویان گرامی در خوابگاه شهید بهشتی می باشد ، لذادانشجویان متقاضی میتوانند با شرایط اعلام شده ذیل درخوابگاه مذکورثبت نام نمایند.

الف : دانشجویان ساکن در سنوات قبل

* پرداخت کامل شهریه : مبلغ:   3000000ريال  

*مهلت پرداخت شهريه خوابگاه وثبت اتاق ازتاريخ 97/6/07لغايت 97/6/15مي باشد.

تذکر : دانشجويان گرامی بعدازواريزنمودن شهريه کامل خوابگاه بصورت اينترنتي مي توانندجهت انتخاب اتاق خوداقدام نمايند.بديهي است دانشجويان متقاضي سکونت درخوابگاه درصورتي كه درمدت زمان يادشده نسبت به انتخاب اتاق خوداقدام ننمايندبمنزله انصراف ازخوابگاه تلقي شده وشخص ديگري جايگزين دراتاق مربوطه معرفي مي گردد.

ب: دانشجويان جديدالورودمتقاضي سکونت در خوابگاه

*دانشجويان جديدالورودپس ازتكميل مراحل ثبت نام دانشگاه ودريافت شماره شناسايي جهت ثبت نام خوابگاه بصورت اينترنتي باكدكاربري ورمزعبورازطريق سامانه اتوماسيون خوابگاه نسبت به واريز مبلغ شهريه ذیل اقدام نمايند.

*پرداخت شهريه اتاق 4نفره مبلغ :  3000000ريال  

*پرداخت ودیعه مبلغ : 500000  ريال تا پایان مدت سکونت در صورت عدم خسارت به خوابگاه تحویل شده

*دانشجويان جديدالورودپس ازثبت نام وواريزشهريه خوابگاه جهت رزرواتاق بصورت حضوري(بادردست داشتن كپي شناسنامه،كپي كارت ملي ويك قطعه عكس )مراجعه وياباشماره03142292350تماس حاصل نمايند.

نوشتن دیدگاه

زبان نگارش فارسی- توهین و افترا قابل پیگیری.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید